Zasady przetwarzania danych osobowych
(proces rekrutacji)

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Unimot Energia i Gaz sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich, nr 142A, 02-305 Warszawa,, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Warszawie pod numerem KRS: 000088433 (NIP: 9730421440 REGON: 970619205) email: odo@unimot-eig.pl, tel. 509109999 (dalej UEiG).

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

  • w celu podjęcia działań prowadzących do zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO);
  • w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 22¹ § 1-2 Kodeksu Pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  • na podstawie dobrowolnej zgody w stosunku do danych innych niż wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

3. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane:

  • podmiotom świadczącym na rzecz UEiG usługi niezbędne do podjęcia działań mających na celu zawarcie z Panią/Panem umowy, takie jak usługi księgowe, kadrowe, usługi prawne;
  • dostawcom systemów informatycznych i usług IT (w tym firmom hostingowym, serwisowym, programistycznym);
  • podmiotom z Grupy Kapitałowej UNIMOT.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres:

  • trwania procesu rekrutacyjnego, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy od daty przesłania aplikacji;
  • jeżeli wyrazisz zgodę na wykorzystywanie Twoich danych do celów przyszłych rekrutacji, do momentu wycofania zgody, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy od daty przesłania aplikacji.

5. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Realizacja praw odbywa się poprzez złożenie odpowiedniego wniosku pod adres określony w pkt. 1.

6. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu przystąpienia do procesu rekrutacji. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez UEiG jest brak możliwości przystąpienia do procesu rekrutacji.