Zasady przetwarzania danych osobowych

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Unimot Energia i Gaz sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich, nr 142A, 02-305 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Warszawie pod numerem KRS: 000088433 (NIP: 9730421440 REGON: 970619205) email: odo@unimot-eig.pl, tel. 509109999 (dalej UEiG).

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

  • w celu wyrażonym w treści każdej zgody lub każdej ze zgód, o ile zostały przez Pana/Panią udzielone – art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO);
  • w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu UEiG polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami — art. 6 ust. 1 lit f RODO.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane:

  • dostawcom systemów informatycznych i usług IT (w tym firmom hostingowym, serwisowym, programistycznym)’
  • organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa;
  • podmiotom z Grupy Kapitałowej Unimot.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres:

  • do momentu wycofania zgody. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody. Zgodę może Pan/Pani wycofać kontaktując się pod adresem podanym w pkt. 1 lub w sposób wskazany w treści zgody;
  • do momentu złożenia sprzeciwu. W przypadku danych przetwarzanych w ramach prawnie uzasadnionego interesu UEiG.

5. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych UEiG prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

7. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

8. W przypadku danych przetwarzanych w ramach prawnie uzasadnionego interesu UEiG przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych. Dla celów dowodowych, UEiG prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne aby zrealizować cel określony w każdej ze zgód.