Opłata mocowa w 2022 roku wzrośnie!
Homepage / Aktualności / Opłata mocowa w 2022 roku wzrośnie!

1 października br. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wyznaczył nowe stawki naliczania opłaty mocowej, które mają premiować odbiorców charakteryzujących się stabilniejszym profilem zużycia energii.

 

W styczniu 2021 roku na rachunkach za prąd, w części pobieranej przez dystrybutorów, pojawiła się nowa pozycja – tzw. opłata mocowa. Wynika ona z przyjętej w 2017 roku ustawy o rynku mocy, która wprowadziła mechanizm wynagradzania wytwórców energii za gotowość dostarczania energii do sieci. Głównym uzasadnieniem wdrożenia nowych przepisów była wskazana przez ustawodawcę potrzeba zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej.

Do końca września każdego roku Prezes URE oblicza i publikuje jej wysokość, bazując na przepisach ustawy o rynku mocy oraz na rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska.

– Celem wprowadzenia rynku mocy, a co za tym idzie opłaty mocowej, było wzmocnienie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i zmniejszenie ryzyka tzw. blackoutu podkreśla Rafał Gawin, Prezes URE. – Wysokość opłaty odzwierciedla płatności dla dostawców mocy, które zostały zakontraktowane w wyniku przeprowadzonych aukcji rynku mocy. Środki pozyskane z tej opłaty przeznaczone będą na budowę nowych, modernizację i utrzymanie istniejących jednostek wytwórczych, a także aktywizację zarządzania zużyciem energii i uelastycznienie popytu na nią – dodaje.

 

Opłata mocowa w 2022 roku – zmiany

Prezes URE po raz drugi publikuje stawki opłaty mocowej. Jednak sposób jej wyliczania jest inny niż w 2021 roku. Został bowiem zmieniony nowelizacją ustawy o rynku mocy z początku września br.

Nowelizacja ta rozszerzyła grupy odbiorców, którzy będą płacili zryczałtowaną opłatę mocową zależną od rocznego zużycia energii.

W 2021 roku opłatą zryczałtowaną – określoną w złotych na miesiąc i zależną od rocznego zużycia energii – objęte były tylko gospodarstwa domowe, natomiast przyjęta ostatnio regulacje rozszerzyły zryczałtowaną stawkę opłaty na wszystkich odbiorców z grupy taryfowej G. Zostaną nią ponadto objęci odbiorcy energii z grupy taryfowej C1 korzystający z mocy zamówionej do 16 kW.

Wysokość opłaty będzie również uzależniona od indywidualnej krzywej poboru, czyli różnicy pomiędzy zużyciem energii w godzinach szczytowego zapotrzebowania, a zużyciem w pozostałych godzinach doby.

 

zużycie energii elektrycznej  w ciągu roku opłata mocowa – stawki
2021 rok 2022 rok
poniżej 500 kWh 1,87 zł 2,37 zł
od 500 kWh do 1 200 kWh 4,48 zł 5,68 zł
powyżej 1 200 kWh do 2800 kWh 7,47 zł 9,46 zł
powyżej 2800 kWh 10,46 zł 13,25 zł

 

Tabela 1. Stawki opłaty mocowej w latach 2021 i 2022 dla odbiorców ryczałtowych w zależności od zużycia [w zł/miesiąc; wartość netto].

 

Wzrost opłaty mocowej na 2022 rok wyliczonej przez Prezesa URE zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, wynika głównie ze zmiany sposobu kalkulacji stawek.

Dla pozostałych grup odbiorców stawka opłaty w przyszłym roku uzależniona będzie od ilości energii elektrycznej pobranej z sieci w wybranych godzinach w ciągu doby (w dni robocze od 7:00 do 21:59) i wyniesie 0,1026 zł/kWh (w stosunku do 0,0762 zł/kWh w 2021 r.).

 

Źródło: URE